Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwarden Malsch Nederland B.V.

Art. 1 Toepassing

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle aanvaarde opdrachten tot levering van zaken of diensten door de opdrachtnemer.

Een verwijzing door opdrachtgever naar eigen inkoop- of andere voorwaarden wordt door opdrachtnemer niet aanvaard. Partijen kunnen alleen rechtsgeldig afwijken van deze voorwaarden mits dat uitdrukkelijk wordt overeengekomen en schriftelijk wordt vastgelegd.

1.2 Onder opdrachtnemer wordt verstaan eenieder die in zijn aanbieding naar deze voorwaarden verwijst. Onder opdrachtgever wordt verstaan degene tot wie de hiervoor bedoelde aanbieding is gericht.

Art. 2 Overeenkomst

2.1 Al onze offertes en/of gegevens in prijslijsten en folders zijn vrijblijvend en gebaseerd op uitvoering van de overeenkomst door opdrachtnemer onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.

2.2 Elke opdracht wordt middels een schriftelijke opdrachtbevestiging van de opdrachtnemer van kracht met ingang van de datum van deze bevestiging.

2.3 Mondelinge toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten van opdrachtnemer binden de opdrachtnemer uitsluitend voor zover zij door hem schriftelijk zijn bevestigd.

Art. 3 Levertijd

3.1 Indien een leveringsdatum of -week is overeengekomen, wordt de levertijd gevormd door de periode tussen de datum van totstandkoming van de overeenkomst en de leveringsdatum c.q. -week.

3.2 De levertijd is gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van het werk door de opdrachtnemer bestelde materialen. Indien buiten schuld van de opdrachtnemer vertraging ontstaat ten gevolge van wijziging van bedoelde werkomstandigheden of doordat voor de uitvoering van het werk tijdig bestelde materialen niet tijdig worden geleverd, wordt de levertijd voor zover nodig verlengd.

3.3 Onverminderd het elders in deze voorwaarden met betrekking tot verlenging van de levertijd bepaalde wordt de levertijd verlengd met de duur van de vertraging die aan de zijde van de opdrachtnemer ontstaat ten gevolge van het niet voldoen door de opdrachtgever aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst.

3.4 Behoudens grove schuld aan de zijde van de opdrachtnemer geeft overschrijding van de levertijd de opdrachtgever geen recht op gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst. Overschrijding van de levertijd - door welke oorzaak ook - geeft de opdrachtgever geen recht tot het zonder rechterlijke machtiging verrichten of doen verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.

Art. 4 Transport en verzekering

4.1 Zaken met een factuurwaarde tot € 500 exclusief BTW, worden slechts franco verzonden, indien de opdrachtgever een ordertoeslag voldoet.

4.2 Bij expresse leveringen komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Het product geldt als geleverd door het aftekenen door de ontvanger van de vrachtbrief en bij geleverde diensten door het aftekenen van de opdrachtbon. Dadelijk nadat het product als geleverd geldt draagt de opdrachtgever het risico voor alle directe en indirecte schade, die aan of door dit product mocht ontstaan, behoudens voorzover aan grove schuld of opzet van de opdrachtnemer te wijten.

Indien de opdrachtgever na ingebrekestelling in verzuim blijft met de afname van het product, zal de opdrachtnemer gerechtigd zijn de daaruit voortvloeiende vrachtkosten, arbeidsuren en opslagkosten van het product aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 De opdrachtnemer is bevoegd in gedeelten te presteren. Orders of gedeelten daarvan, welke niet meteen geleverd kunnen worden, worden voor nalevering genoteerd. Facturen met betrekking tot gedeeltelijke leveringen moeten worden voldaan binnen de daarvoor geldende betalingstermijn. Artikel 10 van deze voorwaarden is van overeenkomstige toepassing.

4.5 De transportverzekering is alleen in het factuurbedrag begrepen bij leveringen franco huis.

Art. 5 Zicht- en retourzendingen

5.1 Bij bestellingen moet duidelijk worden aangegeven dat het een zichtzending betreft.

5.2 Zichtzendingen worden door de opdrachtnemer beschouwd als normale leveringen, waarbij de mogelijkheid wordt geboden de zaken binnen de gestelde termijn onbeschadigd en in de originele verpakking te retourneren. Een en ander tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.3 In geval van beschadiging van de zaken behoudt de opdrachtnemer zich het recht voor om reparatiekosten c.q. vervangingskosten in rekening te brengen, of – in uitzonderlijke gevallen – retourzendingen te weigeren.

5.4 Indien zichtzendingen niet in de originele verpakking worden geretourneerd zullen emballagekosten in rekening worden gebracht.

5.5 In geval de zichtzending niet leidt tot opdracht tot levering, dan dient de zichtzending op eerste verzoek van opdrachtnemer kosteloos aan hem te worden geretourneerd.

Art. 6 Prijzen

6.1 De door de opdrachtnemer opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en overige op de verkoop en levering vallende overheidslasten en zijn gebaseerd op levering franco huis, dit laatste mits de producten een factuurbedrag van minimaal € 500, exclusief omzetbelasting doch inclusief verpakking, vertegenwoordigen. Peildatum hiervoor is de datum van aanbieding.

6.2 De opdrachtnemer heeft het recht alle prijsverhogende factoren, waaronder mede worden verstaan verhoging van kostprijzen en tarieven voor materialen, loonkosten, sociale lasten, belastingen, transportkosten, (fabrieks)prijzen van toeleveranciers, alsmede een wijziging in valuta-verhoudingen die zijn ontstaan na het doen van de aanbieding c.q. de totstandkoming van de overeenkomst, aan de opdrachtgever door te berekenen. Indien de prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst is de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij opdrachtnemer tot de prijsverhoging verplicht is op grond van wettelijke bepalingen. Indien de opdrachtgever niet binnen 5 dagen na melding van de prijsverhoging schriftelijk reageert, wordt ervan uit gegaan dat hij hiermee akkoord gaat.

Art. 7 Ontwerpen en tekeningen

7.1 De door de opdrachtnemer uitgebrachte aanbieding, alsmede de door hem vervaardigde of verstrekte tekeningen, berekeningen, programmatuur, beschrijvingen, modellen, gereedschappen e.d. blijven zijn eigendom, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. De informatie, die in een en ander ligt besloten c.q. ten grondslag ligt aan de fabricage- en constructiemethoden, producten e.d., blijft exclusief voorbehouden aan de opdrachtnemer, ook al zijn daarvoor kosten in rekening gebracht. De opdrachtgever staat ervoor in dat bedoelde informatie, behoudens ter uitvoering van de overeenkomst, niet anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer worden gekopieerd, aan derden getoond, bekend gemaakt of gebruikt.

7.2 Wanneer de opdrachtnemer zulks wenst, bijvoorbeeld in geval de opdracht niet wordt verleend, dienen tekeningen e.d. op eerste verzoek aan opdrachtnemer te worden geretourneerd.

Art. 8 Montage en montagekosten

Dit artikel (met uitzondering van lid 3) is slechts van toepassing indien de opdrachtnemer zelf installeert c.q. monteert.

8.1 De opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de voor de montage eventueel benodigde hulpwerktuigen, stellingen, alsmede gas, water, elektriciteit, stoom, perslucht, verwarming en verlichting tijdig en kosteloos op de juiste plaats ter beschikking van de opdrachtnemer staan.

8.2 Montagekosten zullen worden berekend op basis van nacalculatie naar het aantal uren dat nodig is voor het opstellen, monteren en het bedrijfsklaar opleveren van het te installeren product, vermeerderd met bijkomende kosten van montagemateriaal en eventuele speciale voorzieningen. Wanneer vooraf is overeengekomen tegen een vastgesteld bedrag te monteren, dan zal de opdrachtgever ervoor instaan dat de montagewerken ononderbroken kunnen worden verricht. Ten laste van de opdrachtgever komen ook alle breekwerkzaamheden of andere bouwkundige werkzaamheden van welke aard ook, alsmede de aanleg van water-, gas- en elektrische leidingen.

8.3 Ingeval de opdrachtgever de opstelling c.q. montage van het product zelf wenst uit te voeren, doet hij dit voor eigen rekening en risico. De aansprakelijkheid voor het product zelf staat omschreven in de artikelen 11 en 12 van deze voorwaarden. Op reclames met betrekking tot het product is artikel 14 van toepassing.

Art. 9 Eigendomsvoorbehoud

9.1 De eigendom van het product gaat eerst op de opdrachtgever over wanneer al het door de opdrachtgever aan de opdrachtnemer uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van rente en kosten, volledig aan de opdrachtnemer is voldaan.

9.2 De opdrachtnemer zal in voorkomend geval gerechtigd zijn tot ongehinderde toegang tot het product. De opdrachtgever zal aan de opdrachtnemer alle medewerking verlenen teneinde de opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen het in lid 1 opgenomen eigendomsvoorbehoud uit te oefenen door terugneming van het product, met inbegrip van de daartoe eventueel benodigde demontage.

Art. 10 Betaling

10.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen dient de betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.

10.2 Het verstrijken van de betalingstermijn brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelf de niet-vervallen, met zich mee.

10.3 Bij overschrijding van de in 10.1 genoemde termijn heeft de opdrachtnemer zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldag rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de in Nederland geldende wettelijke

10.4 Indien de opdrachtnemer zijn vordering ter incasso uit handen moeten geven, wordt het bedrag der vordering verhoogd met 10% administratiekosten, terwijl de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ten laste van de opdrachtgever komen tot het daarvoor door de ondernemer betaalde of verschuldigde bedrag, zulks inclusief kosten faillissementsaanvraag en kosten van opvorderen van de eigendommen van de opdrachtnemer, taxaties, enz.

10.5 Verrekening is niet toegestaan.

10.6 Reclamering schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

10.7 Wordt de opstelling en/of montage van de geleverde producten en/of installaties buiten de schuld van de opdrachtnemer vertraagd, dan kan hierdoor de betaling van de facturen van de opdrachtnemer niet worden opgeschort, tenzij hieromtrent nader overleg is gepleegd en de resultaten hiervan schriftelijk door de opdrachtnemer zijn vastgelegd.

10.8 De opdrachtnemer heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid voor de betaling te verlangen.

Art. 11 Aansprakelijkheid

11.1 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer is beperkt tot nakoming van de in artikel 12 van deze voorwaarden omschreven garantieverplichtingen.

11.2 Behoudens grove schuld of opzet aan de zijde van de opdrachtnemer, de toepasselijkheid van de wettelijke bepalingen betreffende productaansprakelijkheid zoals deze ter uitvoering van de betreffende EG-richtlijn zijn vastgesteld, alsmede behoudens het bepaalde in lid 11.1, is alle aansprakelijkheid van de opdrachtnemer, zoals voor bedrijfsschade, andere indirecte schade en schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden uitgesloten.

11.3 Door de opdrachtnemer wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor mechanische, elektronische of andere aanpassingen, de daaruit voortkomende storingen, gebreken in het functioneren of vermindering van veiligheid van welke aard ook, welke door de opdrachtgever en/of derden op de door de opdrachtnemer geleverde producten zijn toegepast, tenzij deze derden in onze opdracht werken.

11.4 De opdrachtgever is gehouden de opdrachtnemer te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen terzake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, waarvoor de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer in deze voorwaarden in de verhouding met de opdrachtgever is uitgesloten.

Art. 12 Garantiebepalingen

12.1 Onverminderd de hierna gestelde beperkingen staat de opdrachtnemer in zowel voor de deugdelijkheid van het door hem geleverde product als voor de kwaliteit van het daarvoor gebruikte en/of geleverde materiaal, voor zover het betreft bij keuring niet-waarneembare gebreken aan het geleverde product, waarvan de opdrachtgever bewijst dat zij binnen 6 maanden na de levering volgens artikel 4.3 zijn opgetreden uitsluitend of overwegend als direct gevolg van een onjuistheid in de door de opdrachtnemer toegepaste constructie dan wel tengevolge van gebrekkige afwerking of gebruik van slecht Indien het product door de opdrachtnemer is gemonteerd c.q. geïnstalleerd gaat de hiervoor vermelde termijn van 6 maanden in op de dag dat de montage/installatie door de opdrachtnemer is voltooid, met dien verstande dat in dat geval de garantietermijn in ieder geval eindigt indien 12 maanden na levering volgens artikel 4.3 zijn verstreken.

12.2 Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken ontstaan ten gevolge van:

  1. niet in acht nemen van bedienings- en onderhoudsvoorschriften;
  2. anders dan normaal gebruik;
  3. normale slijtage;
  4. montage/installatie of reparatie door derden, waaronder begrepen de opdrachtgever;
  5. door opdrachtgever en/of derden toegepaste niet originele onderdelen; en indien de oorzaak van het gebrek is gelegen buiten het product.

12.3 Terzake van door de opdrachtnemer uitgevoerde inspecties, advisering en soortgelijke verrichtingen wordt geen garantie gegeven.

Art. 13 Overmacht

Onder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van de opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid - ook al was deze ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien - die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,  werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere ernstige storingen in het bedrijf van de opdrachtnemer of diens leveranciers.

Art. 14 Reclamering

14.1 Reclamering terzake van waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na de feitelijke overdracht van het product aan de opdrachtgever, in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

Reclamering terzake van niet-waarneembare gebreken dient onverwijld na ontdekking, doch uiterlijk 8 dagen na het verstrijken van de in artikel 12 genoemde garantietermijnen in een schriftelijke, gespecificeerde mededeling van de opdrachtgever aan de opdrachtnemer te geschieden.

Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak tegen de opdrachtnemer terzake van de betreffende gebreken.

Rechtsvorderingen terzake dienen binnen 1 jaar na de tijdige reclamering op straffe van verval aanhangig te worden gemaakt.

14.2 Reclamering zal binnen een redelijke termijn worden afgehandeld. Indien de reclamering over geleverde producten door de opdrachtnemer juist is bevonden, zal de opdrachtnemer de nodige tijd worden gegeven om het verkochte te vervangen c.q. te herstellen.

Art. 15 Reparaties

15.1 Reparaties worden uitgevoerd tegen de normaal geldende tarieven, met inachtneming van het bepaalde in artikel 12 van deze voorwaarden.

15.2 De opdrachtnemer is gerechtigd om zich, bij de uitvoering van werkzaamheden, bij te laten staan door derden.

15.3 Alle aan de opdrachtnemer ter reparatie gegeven zaken, alsmede onderdelen daarvan, al dan niet in eigendom toebehorend aan de opdrachtgever, zijn gedurende de periode dat zij zich onder het toezicht van de opdrachtnemer bevinden verzekerd.

15.4 De opdrachtnemer stelt alleen dan de vervangen materialen of zaken aan de opdrachtgever ter beschikking indien deze daarom nadrukkelijk bij het geven van de opdracht heeft verzocht. Blijft dit verzoek achterwege, dan worden deze vervangen materialen en zaken eigendom van opdrachtnemer, zonder dat de opdrachtgever op enigerlei vergoeding aanspraak kan maken.

Art. 16 Opschorting en ontbinding

16.1 In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat hij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

16.2 Indien de opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van de opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van een belangrijk deel van zijn vorderingen, is de opdrachtnemer gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk dezer overeenkomsten voor ten hoogste 6 maanden op te schorten hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat hij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden zal zijn en onverminderd de hem verder toekomende rechten.

Gedurende de opschorting is de opdrachtnemer bevoegd en aan het einde daarvan is hij verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).

Art. 17 Geschillen

17.1 Behoudens de toepasselijkheid van lid 2 van dit artikel en onverminderd de mogelijkheid tot het vragen van een voorlopige voorziening in kort geding aan de President van de bevoegde Arrondissementsrechtbank zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige leveringsvoorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, met uitsluiting van de gewone rechter worden beslecht door een scheidsgerecht. Dit scheidsgerecht wordt benoemd overeenkomstig de statuten van de Stichting Raad van Arbitrage voor Metaalnijverheid en -Handel, gevestigd te ’s- Gravenhage, en doet uitspraak met inachtneming van de statuten van die Raad.

17.2 Voor zover de in het vorige lid omschreven geschillen volgens regels van Nederlands burgerlijk procesrecht behoren tot de absolute competentie van de kantonrechter, zal uitsluitend de bevoegde kantonrechter het geschil kunnen beslechten.

Art. 18 Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

Art. 19 Nietigheid

Het feit dat een of meer van voorgaande artikelen ten gevolge van wettelijke maatregelen en/of een rechterlijke beslissing nietig zijn of nietig worden verklaard, laat de toepasselijkheid van deze voorwaarden voor het overige onverlet.

Malsch Nederland B.V.
Nijverheidsweg 8
5071 NK UDENHOUT
Telefoon 013-2073025
info@malsch.nl
www.malsch.nl