Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle contracten en andere diensten, ook in de toekomst. Voor zover de wederpartij een bedrijf is, zijn onze algemene voorwaarden, zoals gewijzigd, van toepassing. Consumenten in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke personen met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en aan wie noch een commerciële, noch een zelfstandige beroepsfunctie kan worden toegekend. Bedrijven in de zin van deze voorwaarden zijn natuurlijke of rechtspersonen of vennootschappen met rechtsbevoegdheid met wie een zakelijke relatie wordt aangegaan en die een commerciële of zelfstandige functie uitoefenen. Onder contractanten worden in deze voorwaarden zowel consumenten als bedrijven verstaan. De voorwaarden van de contractant zijn niet bindend, ook al hebben wij deze bij ontvangst ervan niet nogmaals uitdrukkelijk weersproken.

1.2 Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend. Afspraken, in het bijzonder mondelinge nevenafspraken, worden pas bindend door schriftelijke bevestiging.

1.3 Afwijkingen van het voorwerp van levering bij offertes, monsters en voorleveringen zijn aanvaardbaar volgens de specificaties van de desbetreffende DIN-normen, zoals gewijzigd, of andere geldende technische normen. In geval van speciale fabricage kunnen de hoeveelheden met maximaal 10% worden over- of onderschreden. Afwijkingen, met name in kleur bij natuurproducten, zijn voor de klant aanvaardbaar, binnen een redelijke mate van afwijking.

1.4 Retourzendingen moeten, ongeacht de wettelijke reden, telefonisch bij het bedrijf worden aangemeld en goedgekeurd. Bij terugzending zonder opgave van reden brengt ons bedrijf de klant kosten in rekening voor het opnieuw in voorraad nemen ten bedrage van 15% van de koopprijs, indien het bedrag ten minste 50 euro bedraagt. Dit geldt niet wanneer de contractant kan aantonen dat het bedrag dat voor de herinventarisatie in een specifiek geval is berekend, lager is dan het beoogde forfaitaire bedrag.

2. Prijzen

2.1 Onze prijzen zijn af fabriek en exclusief verpakking, tenzij anders overeengekomen.

3. Betaling en facturering

3.1 Onze facturen zijn betaalbaar binnen 8 dagen met een korting van 2%, of telkens binnen 14 dagen netto vanaf de factuurdatum.

3.2 Door ons betwiste of niet rechtsgeldig vastgestelde tegenvorderingen geven de contractpartner geen recht op schadevergoeding. De contractpartner kan alleen een recht van retentie van betaling uitoefenen wanneer zijn volledige vordering op dezelfde contractuele relatie berust.

3.3 Na het verstrijken van 20 dagen na ontvangst van de factuur heeft de contractant een betalingsachterstand, indien hij ter zake nog geen aanmaning heeft ontvangen. Een consument past gedurende de periode van geldelijke achterstand een rente toe van 5% boven de basisrente. Een bedrijf past gedurende de periode van geldelijke achterstand een rente toe van 8% boven de basisrentevoet. Wij behouden ons het recht voor een hogere mate van schade door de betalingsachterstand aan te tonen en te vorderen.

3.4 Ontstane betalingsmoeilijkheden of kennis van een aanzienlijke verslechtering van de financiële toestand van de koper geven ons het recht de leveringen onmiddellijk stop te zetten. Tegelijkertijd worden al onze vorderingen op de koper onmiddellijk opeisbaar, ongeacht de vervaldata van geaccepteerde wissels, tenzij de contractant niet verantwoordelijk is voor deze situatie. Bovendien kunnen wij de doorverkoop en de verwerking van de geleverde goederen verbieden. De koper kan deze rechtsgevolgen afwenden door betaling of door het stellen van zekerheid ter hoogte van onze betalingsvordering die in gevaar is. De wettelijke voorwaarden voor het totaal verschuldigde bedrag in de consumentenovereenkomst worden door bovenstaande handelingen niet aangetast.

4. Leveringstermijnen

4.1 Levertijden en -termijnen worden geacht te zijn nageleefd indien het voorwerp van de levering onze fabriek verlaat op het tijdstip waarop zij verstrijken.

4.2 In geval van arbeidsconflicten, in het bijzonder bij overmacht, oorlog, binnenlandse onlusten, terreurdaden, inbeslagneming, tekort aan geschikte materialen, machineschade of andere bedrijfsstoringen waarvoor wij niet verantwoordelijk kunnen worden gesteld of waarbij wij slechts konden presteren na het maken van onredelijke kosten, worden de levertijden in redelijke mate verlengd. Voor zover mogelijk wordt de contractant geïnformeerd over het optreden van onvoorziene gebeurtenissen en de voorzienbare afloop ervan.

4.3 Bij een betalingsachterstand kan de koper, nadat hij ons een redelijke termijn heeft gegund, zich uit de overeenkomst terugtrekken voor zover de goederen bij het verstrijken van de termijn niet zijn verzonden. Indien de koper schade lijdt die aan onze schuld te wijten is, heeft hij het recht, met uitsluiting van andere vorderingen, een vertragingsvergoeding ter hoogte van 0,5% van de koopprijs per volle week vertraging te eisen, in totaal echter maximaal 5% van de koopprijs van dat deel van de gehele zending dat door de vertraging niet tijdig of niet volgens de overeenkomst kan worden gebruikt. De beperking geldt niet voor zover wij aansprakelijk zijn in geval van opzet of grove nalatigheid.

5. Behoud van eigendomsrecht

5.1 Bij overeenkomsten met bedrijven behouden wij ons de eigendom van de goederen (goederen onder eigendomsvoorbehoud) voor tot de volledige betaling van alle vorderingen uit de lopende zakenrelatie, ongeacht de rechtsgrond. Bij overeenkomsten met consumenten blijven wij eigenaar van de goederen tot de volledige betaling van de koopprijs.

5.2 De koper mag de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen slechts in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening en alleen voor zover hij geen betalingsachterstand heeft, doorverkopen, mits de vorderingen uit de verdere doorverkoop aan ons worden overgedragen. Zij hebben geen recht op verdere vervreemding van de onder eigendomsvoorbehoud staande goederen.

5.3 Vorderingen van de koper uit verdere doorverkoop worden hierbij reeds aan ons afgestaan. Deze dienen in dezelfde mate als de voorbehouden goederen tot zekerheid. Worden de goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust samen met andere, niet door ons verkochte goederen verkocht, dan gelden de vorderingen uit de doorverkoop slechts in de mate van de verdere doorverkoopwaarde van de goederen voor de telkens verkochte goederen waarop een eigendomsvoorbehoud rust.

5.4 De aankopen zijn tot wederopzegging door ons gerechtigd vorderingen uit de doorverkoop te innen; deze herroeping is te allen tijde toegestaan. Van het herroepingsrecht maken wij alleen gebruik in de onder punt 3.4 genoemde gevallen. Op ons verzoek is de koper verplicht zijn consument onmiddellijk te informeren over de overdracht aan ons - voor zover wij dat niet zelf doen - en ons de nodige informatie en documentatie over de inning te verstrekken.

5.5 De koper dient ons onmiddellijk in kennis te stellen van een beslaglegging of andere negatieve invloed door een derde.

5.6 Wanneer de waarde van de bestaande zekerheden de gewaarborgde vorderingen met meer dan 10% overstijgt, zijn wij verplicht de zekerheden op verzoek van de koper naar eigen goeddunken vrij te geven.

5.7 In geval van contractbreuk door de contractant, in het bijzonder bij betalingsachterstand of inbreuken in de punten 5.2 tot en met 5.5 van het contract, hebben wij het recht ons terug te trekken uit het contract en de teruggave van ons eigendom onder eigendomsvoorbehoud te eisen.

5.8 De bewerking en verwerking van onze goederen door het bedrijf geschiedt te allen tijde in onze naam en voor onze rekening. In geval van verwerking van goederen die niet ons eigendom zijn, verkrijgen wij mede-eigendom van de nieuwe zaak in verhouding tot de waarde van de door ons geleverde goederen tot de anderszins verwerkte goederen. Dit geldt ook wanneer de goederen worden vermengd met goederen die niet ons eigendom zijn.

6. Leveringen

6.1 Bij alle transacties gaat het risico op de koper over bij de overdracht van de bestelde goederen aan een expediteur of transporteur, uiterlijk echter bij het verlaten van het magazijn of - bij dropshipment - de fabriek. Dit geldt uitdrukkelijk ook voor leveringen "af fabriek". Wanneer de koper de consument is, gaat het risico van eventueel verlies of beschadiging van het gekochte goed pas op de koper over bij de overdracht van het goed aan hem, ook in geval van verkoop door verzending.

6.2 Wij zijn gerechtigd tot gedeeltelijke levering in redelijke mate. Bij niet-voorraadartikelen zijn meer- of minderleveringen tot 10% van de overeengekomen hoeveelheid toegestaan.

6.3 Bij afroeporders zijn wij gerechtigd de gehele bestelde hoeveelheid als gesloten eenheid te produceren. Op eventuele wijzigingsverzoeken kan na de bestelling niet worden ingegaan, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Afroepdata en hoeveelheden kunnen alleen worden aangehouden in het kader van onze leverings- en productiecapaciteit, bij gebreke van een vaste overeenkomst.

7. Aansprakelijkheid voor gebreken

7.1 Wanneer de contractant een bedrijf is, zullen wij gebreken aan de goederen naar onze keuze in eerste instantie verhelpen door verbetering of door vervangende levering. Wanneer de koper een consument is, heeft hij de keuze of de nakoming achteraf door verbetering of door vervangende levering plaatsvindt. Wij hebben echter het recht de gekozen wijze van nakoming achteraf te weigeren, wanneer dit slechts met onevenredig hoge kosten mogelijk is en de andere wijze van nakoming zonder noemenswaardig nadeel voor de consument blijft.

7.2 Wanneer nakoming achteraf niet lukt, kan de contractant in beginsel naar eigen goeddunken vermindering van de betaling (vermindering) of ontbinding van de overeenkomst (terugtrekking) eisen. In geval van een geringe contractbreuk, met name een gering gebrek, heeft de contractant echter niet het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken.

7.3 De garantierechten van de onderneming zijn onderworpen aan het feit dat de onderneming haar verplichtingen tot het naar behoren onderzoeken en melden van gebreken overeenkomstig de artikelen 377 en 438 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) naar behoren is nagekomen. De consument moet een duidelijk gebrek binnen twee maanden na het tijdstip van ontdekking van de contractbreuk melden. Voor de inachtneming van de termijn is de aankomst van de kennisgeving bij ons doorslaggevend. Indien de consument deze kennisgeving nalaat, vervalt het recht op garantie (nakoming achteraf, herroeping, vermindering) twee maanden na de vaststelling van het gebrek. Dit geldt niet in geval van kwade trouw van de verkoper. De bewijslast voor de consument ligt op het tijdstip van de vaststelling van het gebrek. Wanneer de consument door onjuiste verklaringen van de fabrikant tot aankoop is aangezet, rust de bewijslast met betrekking tot zijn aankoopbeslissing op de consument. In het geval van gebruikte goederen rust de bewijslast voor de aansprakelijkheid voor gebreken van het goed op de consument. De contractant kan geen aanspraak maken op een gebrek aan de goederen voor zover wij op ons verzoek niet de gelegenheid hebben gekregen ons van het gebrek te overtuigen, met name wanneer de betwiste goederen of monsters ons niet na een passende termijn ter beschikking zijn gesteld. Aanvullende aanspraken zijn overeenkomstig punt 8 uitgesloten. Dit geldt met name voor aanspraken op vergoeding van schade die niet direct aan de goederen zelf is ontstaan (gevolgschade). In gevallen waarin de verzekerde eigenschappen ontbreken, zijn wij slechts in zoverre aansprakelijk dat de verzekering diende om de klant zekerheid te bieden tegen juist die schade die zich heeft voorgedaan.

7.4 De garantietermijn voor bedrijven bedraagt twee jaar vanaf de levering van de goederen. Voor gebruikte goederen bedraagt de verjaringstermijn twee jaar vanaf de levering van de goederen. Dit geldt niet wanneer de contractant het gebrek niet tijdig meldt. De wettelijke verjaringstermijnen blijven onaangetast in geval van kwade trouw van onze kant en met betrekking tot zaken die overeenkomstig hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het gebrek van dit gebouw hebben veroorzaakt.

7.5 Wanneer de koper een bedrijf is, wordt in principe alleen de productbeschrijving van de fabrikant als aard van de goederen overeengekomen. Openbare verklaringen, promotie of reclame van de fabrikant worden daarentegen niet beschouwd als een contractueel bindende aanduiding van de aard van de goederen.

7.6 Where the contracting party receives faulty assembly instructions, we shall be liable only for the delivery of correct assembly instructions, and this only where the defect in the assembly instructions prevents regular assembly.

7.7 De klant ontvangt van ons geen garanties in juridische zin.

7.8 Voor zover de contractpartner ons als onderneming in aanmerking neemt in het kader van een regresvordering op grond van een vordering van een eindgebruiker wegens gebrekkige goederen, blijven zijn essentiële wettelijke rechten onaangetast door de bovengenoemde beperkingen volgens §§ 476 en 479 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek).

8. Algemene beperking van de aansprakelijkheid

8.1 In geval van een licht nalatig plichtsverzuim is onze aansprakelijkheid beperkt tot de voorzienbare, directe, gemiddelde schade die kenmerkend is voor de overeenkomst gezien de aard van het product. Dit geldt ook voor licht nalatig plichtsverzuim door onze wettelijke vertegenwoordigers of agenten. Wij zijn helemaal niet aansprakelijk in termen van bedrijven in geval van licht nalatige schending van onbeduidende contractuele verplichtingen.

8.2 De bovenstaande beperkingen van de aansprakelijkheid laten aanspraken van de contractant op productaansprakelijkheid onverlet. Bovendien gelden de beperkingen van de aansprakelijkheid niet voor niet aan ons toe te rekenen schade aan ledematen en gezondheid of in geval van overlijden van de contractant.

8.3 Vorderingen tot vergoeding van schade door de contractant wegens een gebrek verjaren een jaar na levering van de goederen. Dit geldt niet wanneer wij schuldig zijn aan opzet of grove nalatigheid, alsmede in gevallen van aan ons toe te rekenen schade aan ledematen en gezondheid, of in geval van dood door de klant en voor zaken die in overeenstemming met hun gebruikelijke gebruik voor een gebouw zijn gebruikt en die het gebrek van dit gebouw hebben veroorzaakt.

9. Copyright

9.1 Wij behouden het eigendoms- en auteursrecht op offertes, ontwerpen, tekeningen en andere documenten. Deze mogen alleen met onze toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld.

9.2 Voor zover wij voorwerpen vervaardigen op basis van door de koper verstrekte tekeningen, modellen, monsters of andere documenten, is de koper ervoor verantwoordelijk dat de eigendomsrechten van derden niet worden geschonden. Indien een derde ons de vervaardiging en levering van voorwerpen van deze aard verbiedt, in het bijzonder onder verwijzing naar eigendomsrechten, zijn wij gerechtigd alle verdere activiteiten te staken en schadevergoeding te eisen op grond van een schending door de koper, zonder verplicht te zijn de juridische status van de vordering vast te stellen. Bovendien is de koper verplicht ons onmiddellijk te ontslaan van alle aanspraken van derden in dit verband.

10. Plaats van nakoming, plaats van jurisdictie en toepasselijk recht

10.1 Plaats van nakoming voor onze leveringen zijn onze fabrieken. Wanneer de klant een geregistreerd bedrijf, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds is, is de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit deze overeenkomst onze zetel in Wildeck/Obersuhl. Dit geldt ook wanneer de contractpartner geen algemene bevoegde rechtbank in Duitsland heeft of de gebruikelijke verblijfplaats op het tijdstip van het indienen van de klacht onbekend is. Wij blijven echter bevoegd om de contractant in zijn bevoegde rechtbank aan te klagen.

10.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen ons en de koper is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met inbegrip van de Haagse verdragen inzake een eenvormige wet op de internationale verkoop van goederen.

11. Scheidbaarheidsclausule

Wanneer afzonderlijke clausules van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk geen deel uitmaken van de overeenkomst of onwerkzaam, ongeldig of aanvechtbaar zijn of worden, doet dit geen afbreuk aan de doeltreffendheid van de overige clausules of de andere onderdelen van deze clausules of de overeenkomst zelf. De aangetaste clausule wordt vervangen door een effectieve clausule die de beoogde economische zin en het doel van de onwerkzame, ongeldige of betwistbare bepalingen zo dicht mogelijk benadert, rekening houdend met de essentiële wettelijke bepalingen. Hetzelfde geldt voor eventuele lacunes.